Stichting Wilhelminaschool Vrienden

Initiatief

De Wilhelminaschool onderneemt veel leuke dingen die het welzijn en de saamhorigheid van kinderen, ouders en/of verzorgers bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan de prachtige kerstwandeling, schoolreisjes, activiteiten rondom de koningsspelen, de ‘doe-middagen’ en wat al niet meer. Dit zijn waardevolle extra activiteiten waarvoor in veel gevallen minimale middelen beschikbaar zijn.

Doel

De Stichting Wilhelminaschool Vrienden heeft als doel het financieel ondersteunen van o.a. diverse extra activiteiten die het welzijn en de saamhorigheid van ‘onze’ kinderen bevorderen. Uitgangspunten zijn dat activiteiten ter bevordering van het welzijn van de leerlingen zijn, dat zowel binnenals buitenschoolse activiteiten ondersteund worden, dat activiteiten ter bevordering van de saamhorigheid zijn en dat ondersteuning niet individueel is maar voor de groep of klas.

Schoolgids

Onderwijs maak je samen!

Doe ook mee!

Er zijn al een heel aantal ondernemers die de stichting ondersteunen, maar wellicht bent u ook ondernemer en/ of in de positie om dit prachtige doel te ondersteunen.

MR

In de MR zitten namens de ouders:

 • W. (Wim) van Wingerden
 • K. (Klarinda) ter Weele-van den Noort
 • J.J. (Jelte) Lichtenberg

Namens het schoolteam zitten daarin:

 • J.J. (Jan) Borger
 • H.H.J.W. (Erna) Rietdijk-Nieuwenhuis
 • E. (Erin) Schreur-Oosterveen

GMR

Namens de MR zitten in de GMR:

 • J.J. Borger
 • G.J. (Rianne) Harbers-Menkveld

Het mailadres van de MR is:
mr@wilhelminaschoolrijssen.nl

De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken, zij geeft adviezen en wordt gevraagd om in te stemmen met besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. We denken bv. aan:

 • sollicitatieprocedures
 • vaststelling van het school- en jaarplan, formatieplan, arbo-plan
 • de manier waarop ouders betrokken worden bij het onderwijs. schoolgids 

De MR heeft op deze manier invloed op de organisatie van onze school en de inrichting van het onderwijs. Naast de MR is er ook een GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De GMR geeft het bevoegd gezag haar instemming of advies over zaken die alle zeven scholen van de Vereniging voor PCPO betreffen.

We denken hierbij aan:

 • advies over algehele inzet van de
  financiële middelen;
 • vaststelling van het formatieplan van
  de vereniging;
 • benoeming van schoolleiding;
 • instemming met beleidsvoorstellen.